Exhibitors & Activities / Arddangoswyr & Gweithgareddau

Exhibitors & Activities / Arddangoswyr  & Gweithgareddau Telynau Teifi

Telynau Teifi

The Harp Centre of Wales really is the home to all things 'harp', right in the heart of glorious West Wales. From our premises in rural Llandysul, we manufacture bespoke Telynau Teifi Celtic and Lever harps, sought after by harpists worldwide. Our instruments are handcrafted from the finest timber by our skilled harp makers who are passionate about their craft.

Thanks to Telynau Teifi, a selection of these harps will be available to borrow for those who don't have a harp for their own. This will be on a first come first served basis so please contact Leah directly to book a Teifi harp at:

www.welsh-harps.com
info@telynauteifi.co.uk
01559 363 222

Care For Your Harp with Allan Shiers

Want to be handy with a harp? A class for everyone- Allen shares his years of wisdom on basic maintenance that can be done at home, string changing and knoting, tuning, using levers, common problems and any questions you have about your harp.

Yng nghalon prydferthwch Gorllewin Cymru ceir cartref y Delyn. Allan o'r adeilad hon rydym yn cynhyrchu Telynau unigryw sy'n Geltaidd ac yn Werinol sy'n cael eu chwennych gan delynwyr dros y byd. Gwneithir ein hofferynnau gyda llaw allan o'r pren gorau posib gan ein crefftwyr medrus sy'n angerddol dros eu gwaith.

Diolch i Telynau Teifi fod yna Delynau ar gael er mwyn benthyg, i bobol sydd ddim yn berchen ar Delyn. Felly, y cyntaf i'r felin caiff falu ac os oes ddiddordeb yna cysylltwch gyda Leah yn uniongyrchol ar:

www.welsh-harps.com
info@telynauteifi.co.uk
01559 363 222.

Os am wybod sut i ofalu am eich Telyn?

Hoffech ddod yn gyfarwydd gyda'ch offeryn? Dyma ddosbarth i bawb - bydd Allan yn rhannu blynyddoedd o'i ddoethineb ar ofal sylfaenol yn y cartref, newid llinynnau, clymau, defnyddio trosolion, problemau cyffredinol ac unrhyw gwestiynnau eraill sydd gennych ynghlyn â'ch Telyn.


Alaw Music Publishing

Alaw Music Publishing (Sefydlwyd/Established 1990)

www.alawmusic.com
www.meinirheulyn.com

We are a family company specializing in publishing a variety of music for the harp. Ours is one of the largest databases in the world dedicated to high quality harp music, and we publish compositions and arrangements by some of the foremost musicians in Europe. All of our contributors are professional musicians or experienced teachers.

We provide music to be performed or practiced by professionals, teachers, students or beginners, in a variety of styles ranging from traditional and folk to classical and jazz.

Meinir Heulyn is a director of Alaw, together with her husband Brian Raby. Inspired by her work with young people, Meinir is herself a prolific arranger and has published over thirty volumes of harp music. This also led her to establish Alaw Music Publishing and her volumes of harp music take Welsh culture all over the world. A wide variety of music from Alaw will be available during the Festival- choose something new and exciting for your repertoire.

Cwmni teuluol ydym sy'n arbenigo mwen cyhoeddi amrywiaeth o gerddoriaeth i'r delyn. Mae gennym un o'r databasau mwyaf yn y byd wedi'i gysegru i gerddoriaeth o ansawdd uchel, ac rydym yn argraffu cyfansoddiadau a trefniannau gan rai o gyfansoddwyr blaenllaw Ewrop. Mae'n cyfrannwyr yn athrawon neu yn gerddorwyr proffesiynol oll â phrofiad eang iawn.

Rydym yn darparu cerddoriaeth i'w berfformio neu ymarfer gan gerddorwyr, athrawon, myfyrwyr neu dechreuwyr mewn nifer eang o arddulliau - o draddodiadol a gwerin i glasurol a jazz.

Cyfarwyddwraig cwmni Alaw yw Meinir Heulyn gyda'i gŵr Brian Raby. Wedi'i hysbrydoli gan ei waith â phobl ifanc, mae Meinir ei hun yn drefnwr cerddoriaeth epilgar ac wedi agraffu dros tri deg cyfrol o gerddoriaeth i'r delyn. Arweinwyd hyn hefyd iddi sefydlu Argraffwyr Cerddordiaeth Alaw ac mae ei chyfrolau yn cario diwylliant Cymru dros y byd. Bydd amrywiaeth o gerddoriaeth Alaw ar gael yn ystod yr Wyl - dewisiwch rhywbeth newydd a chyffrous i'ch repertoire.


Creighton's Collection

Creighton's Collection

www.cccd.co.uk
tim@creightonscollection.co.uk
029 2039 7711

We are specialist Harp Music Publishers, Distributors and Online Retailers. We provide music engraving, printing and distribution services to music publishers and individual musicians, delivering high quality publications either in their own names or via our unique co-production publishing service. We also stock a huge range of harp CDs and scores from other publishers and individual musicians which we exhibit at local, national and international festivals.

Rydym yn gyhoeddwyr sy'n arbenigo ar gerddoriaeth i'r delyn ac yn ddosbarthwyr a manwerthwyr ar-lein. Gallwn wneud ysgrythiadau cerddorol, a chynnig gwasanaethau printio a dosbarthu i gyhoeddwyr cerddoriaeth a cherddorion unigol, trwy ddarparu cyhoeddiadau o safon uchel, naill ai yn enw'r cleient neu mewn cydgynhyrchiad a'n gwasanaeth cyhoeddi unigryw ni ein hunain. Hefyd mae gennym gasgliad eang o CDau telyn a sgorau cerddorol gan gerddorion a chyhoeddwyr eraill. Rydym yn arddangos y rhain mewn gwyliau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

November 16th-17th / Tachwedd 16eg -17eg