Workshops / Gweithdai

Meet the Tutors / Cwrdd a'r Tiwtoriaid

Presented by / Cyflwynir gan
Harriet Earis:

Playing the harp in a band with Harriet

Gweithdy bywiog gyda “Thriawd Harriet Earis” (drymiau, bas dwbl a thelyn) i archwilio ffyrdd i ddefnyddio’r delyn wrth ganu mewn band. Edrychwn ar ddau ddarn jazz ac arbrofi gyda rhai rhannau bas, rhythmau a thechnegau ar gyfer canu ar y pryd i’ch helpu chi datblygu’r hyder i ganu'ch telyn chi mewn band.

Canu’r delyn mewn band gyda Harriet

Gweithdy bywiog gyda “Thriawd Harriet Earis” (drymiau, bas dwbl a thelyn) i archwilio ffyrdd i ddefnyddio’r delyn wrth ganu mewn band. Edrychwn ar ddau ddarn jazz ac arbrofi gyda rhai rhannau bas, rhythmau a thechnegau ar gyfer canu ar y pryd i’ch helpu chi datblygu’r hyder i ganu'ch telyn chi mewn band.

Ensemble Class: Celtic tunes for the harp

In this class you’ll learn some lively Celtic tunes from Wales, Scotland and Ireland by ear. Sheet music will also be av ailable. We will prepare some arrangements of Celtic melodies to perform during Sunday’s concert. But you will also learn some of the main ornaments used in Celtic music and get some ideas about how you can arrange a Celtic tune by yourself by adding interesting chords and rhythms in the left hand.

Dosbarth Ensemble: Alawon Celtaidd ar gyfer y delyn

Yn y dosbarth hwn, dysgwch rhai alawon Celtaidd bywiog o Gymru, yr Alban ac Iwerddon o’r glust. Bydd gerddoriaeth ysgrifenedig ar gael hefyd. Paratown rhai trefniadau o alawon Celtaidd i berfformio yn ystod y gyngerdd Dydd Sul. Ond hefyd y dysgwch rhai o’r prif addurniadau a defnyddir yng ngherddoriaeth Geltaidd a chael rhai syniadau am sut y gallwch chi drefnu alaw Geltaidd ar ben eich hunan, trwy ychwanegu cordiau a rhythmau diddorol yn y llaw chwith.


Presented by / Cyflwynir gan
Shelley Fairplay:

Write your own Blues!

Learn the basics of 12 bar blues and begin to improvise and write your own!

Just Loopy!

A looper pedal enables performers to record their playing live on stage and then perform over their recorded ostinato tracks. Learn the joys of using ostinato patterns in your own playing and discover some basics on how looper pedal can be used with harp in performance

Baroque Flamenco by Deborah Henson-Connat:

This fiery, intriguing and passionate piece of music is an incredible addition to any harpists repertoire, whatever your level! Come along to this workshop to learn the structure, mood and style of the music and perf orm the piece within an ensemble setting. To join this workshop you will need your own copy of ‘Baroque Flamenco’ which will be available for purchase on the day if required


Presented by / Cyflwynir gan
Ben Creighton Griffiths:

World of Film Ensemble

Ben will be leading an ensemble class looking at some exciting modern music from the world of film. Add some Harry Potter or Star Wars to your repertoire!

Ensemble Byd y Ffilmiau

Bydd Ben yn cyflwyno dosbarth ensemble a fydd yn edrych ar gerddoriaeth modern gyffrous o fyd y ffilmiau. Ychwanegwch tipyn o Harry Potter neu Star Wars i’ch repertoire!


Presented by / cyflwynir gan
Meinir Heulyn

Welsh Melodies

Bring your solos to play for the group, then learn a Welsh melody to perform as a band, and record to CD to take home.

Alawon Cymraeg

Dewch a'ch unawdau i chwarae i'r grwp, yna chew he ddysgu alaw Cymraeg i berfformio fel band, a recordio'r track ar CD i gymrud adref.


Presented by / Cyflwynir gan
Llywelyn Ifan Jones:

Polish your Performance

A workshop that will explore how to ensure you execute the performance you want. We all must go through stressful performance scenarios whether it be exams, the local Eisteddfod or even auditions. This workshop is set up in the hope that we can discover our inner peace before stepping onto the stage and wow the crowd. Through preparation, memorisation and practice, we can achieve :-)

Perffeithio'ch Perfformiad

Gweithdy yw hwn i archwilio sut i sicrhau perfformiad o safon. Rhaid i bawb ddygymod â sefyllfaoedd a pherfformiadau sy'n achosi straen, boed arholiadau, yr Eisteddfod neu hyd yn oed clyweliadau. Mae'r gweithdy wedi'i sefydlu yn y gobaith y gallwn ddarganfod ein heddwch mewnol cyn camu ar y llwyfan a synnu'r cynulleidfa. Trwy paratoi, atgofio ac ymarfer, cyflawnwn oll.

Master the Metronome!

Whether you love them or hate them, a metronome is a musicians best friend! It is the perfect teacher of rhythm, who never list you get away with anything. Llywelyn will help attune your ear to using a metronome, allowing you to learn smooth, rhythmical playing, and tips to get pieces up to speed. Llywelyn will need a few participants to play scales/pieces and other exercises in the class to demonstrate.

Meistroli'r metronôm!

Yn eu caru neu’n eu casau, ffrind gorau y cerddor yw’r metronôm – athro perffaith i ddysgu rhythm sydd byth yn caniatáu diogi. Bydd Llywelyn yn helpu adiwnio eich clyw chi i ddefnyddio metronôm, yn eich galluogi i chwarae mewn ffordd llyfn a rhythmig ac i roi cymorth gyda chwarae darnau i gyflymder. Bydd angen gwirfoddolwyr gan Llywelyn i chwarae darnau/graddfeydd ac ymarferion yn y dosbarth i arddangos.


Presented by / Cyflwynir gan
Ben Creighton Griffiths:

World of Film Ensemble

Ben will be leading an ensemble class looking at some exciting modern music from the world of film. Add some Harry Potter or Star Wars to your repertoire!

Ensemble Byd y Ffilmiau

Bydd Ben yn cyflwyno dosbarth ensemble a fydd yn edrych ar gerddoriaeth modern gyffrous o fyd y ffilmiau. Ychwanegwch tipyn o Harry Potter neu Star Wars i’ch repertoire!


Presented by / Cyflwynir gan
Eleri Darkins:

Pachelbel Proms

Ensemble class: Have fun learning Pachelbel's Canon in D, an ever popular melody that is frequently requested at weddings.

Pachelbel Proms

Dosbarth ensemble: Mwynhewch chwarae Canon yn D gan Pachelbel, sydd yn boblogaidd iawn i'w berfformio mewn priodasau.

Beatles Mania

All you need is love, Yesterday, With a little help from my friends, Norwegian Wood some of the great melodies that are possible to play on the harp! Come and join this ensemble to hear some more!

Pachelbel Proms

Mae gymaint o ganeuon gan y Beatles yn bosib i'w chwarae ar y delyn: All you need is Love, Yesterday, With a little help from my friends a Norwegian Wood. Dewch i ymuno mewn ensemble i glywed mwy!


iHarpists

Make the most of your device! In this interactive environment, participants will learn how to use a range of apps to improve playing. From scales and practicing techniques to recording and performing. Bring your iPad/phone/pod or other device to the workshop.

Gwnewch y gorau o'ch ddyfais. Yn yr awyrgylch rhyngweitihol yma, dysgwch sut i ddefnyddio amrywiaeth o apps i wella eich chwarae. O scales a thechnegau ymarfer i recordio a pherfformio. Dewch a'ch iPad/phone/pod neu ddyfais arall i'r gweithdy.

Individual Lessons

Harp students are invited to enrol for a one to one lesson with one of our experienced harp teachers. Make the most of our tutor's expertise by having a private lesson in a relaxed environment at the university.

* There is an additional charge for attending an individual lesson.

Gwersi Unigol

Gwahoddir telynorion o bob safon i gofrestru am wers un-i-un gyda un o'n athrawon profiadol yn yr ŵyl. Bydd modd i chi fanteisio ar yr arbenigedd ar gael mewn sefyllfa hawddgar a phersonol yn y brifysgol.

* Mae gost ychwanegol ar gyfer derbyn gwers unigol.November 16th-17th / Tachwedd 16eg -17eg